Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Schepen

CD&V
03-01-2013

Tussenkomst inzake Beleidsbrief Armoedebestrijding 2012-2013

Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen deed op 29 november 2012 een tussenkomst omtrent de beleidsbrief Armoedebestrijding 2012-2013. Ze bevestigt hierbij dat er op een aantal terreinen vooruitgang is geboekt, maar benadrukt tevens dat de regering blijvend aandacht moet geven aan een aantal aspecten en maatregelen met het oog op een recurrent beleid.

Cindy begon haar uiteenzetting met de vaststelling dat het armoedecijfer stagneert. 1 op 10 Vlamingen leeft onder de armoederisicodrempel. Volgens de EU2020-indicator is dit een grotere groep. In het kader van de EU2020-richtlijn engageert de Vlaamse regering zich om het aantal personen in armoede en sociale uitsluiting met dertig procent te verminderen. Ze benadrukte dat blijvende inspanningen nodig zijn om dit ambitieus engagement te realiseren. Ze hoopt echter dat aan het eind van deze legislatuur de ombuiging toch al deels gemaakt zal zijn. 

Ze is het eens met de focus die minister Lieten in haar plannen blijft leggen op een aantal specifieke doelgroepen, aangezien een aantal groepen een groter risico op armoede heb-ben. Armoede is een structureel maatschappelijk probleem dat om een structurele aanpak vraagt. Daarnaast vindt ze het ook positief dat de minister gevolg geeft aan de resolutie betreffende de voedselbedeling.

Cindy betreurt echter dat mensen in armoede nog weinig worden betrokken bij het beleid. Zo worden de permanente overleggen, zowel verticaal als horizontaal, niet in alle beleids-domeinen even effectief gebruikt. Zij hecht zelf veel belang aan de participatie van mensen in armoede, aangezien dit kan leiden tot een voortdurende evaluatie. Minister Lieten be-vestigde dat het PAO niet in ieder beleidsdomein even goed functioneert. Ze zou er echter bij haar collega-ministers op aandringen om hieraan de nodige aandacht te besteden. 

Om haar pleidooi af te sluiten benadrukte Cindy het belang van de lokale besturen. Zij is hierbij voorstander van een recurrent optreden en pleit voor armoedebestrijding als speci-fiek deel in de lokale sociale beleidsplannen. Daarnaast moet de armoedetoets ook lokaal binnen alle beleidsdomeinen gemaakt worden. Minister Lieten liet in haar antwoord weten dat zij samen met minister Vandeurzen een omzendbrief zal opmaken om de gemeentebe-sturen hierbij te ondersteunen en dat de Vlaamse regering de lokale besturen de nodige instrumenten zal blijven aanreiken zodat zij van armoedebestrijding een prioriteit zullen maken in hun beleidsplannen. 

Lees hier het verslag.

Bookmark and Share

Zoeken