Algemeen ondervoorzitter CD&V, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator

CD&V
18-07-2017

Vanaf 2018 indicatoren om de specifieke bloedvergiftigingen te meten.

Recent verschenen in de media cijfers van het aantal bloedvergiftigingen in de Belgische ziekenhuizen. Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen kaartte deze cijfers aan bij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen die momenteel bezig is om een pilootproject op te starten voor de ontwikkeling van indicatoren rond bloedvergiftigingen. “Patiëntveiligheid verdient terecht de nodige aandacht in een tijd dat de Vlaamse Overheid haar rol als toezichthouder opneemt,” aldus Cindy Franssen.

Sinds 2013 is er een verplichte deelname van ziekenhuizen aan het federale indicatorenproject van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid of WIV. Om nog een beter zicht te hebben op bloedvergiftigingen zal de Vlaamse regering tegen 2018 indicatoren opstellen en de eerste gegevens verzamelen rond bloedvergiftigingen in Vlaamse Ziekenhuizen. Deze indicatoren zullen opgenomen worden in het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) en zullen tevens na terugkoppeling met de ziekenhuizen, gepubliceerd worden op de website zorgkwaliteit.be. Daarnaast zullen er blijvend sensibiliseringscampagnes worden opgericht rond het naleven van de ziekenhuishygiëne en samen met de federale overheid voor het rationeel gebruik van antibiotica.

Wat betreft die huidige cijfers zien we inderdaad een kleine stijging van het aantal bloedstoominfecties in 2015 in Vlaanderen ten aanzien van 2014. Hoewel er blijvende aandacht moet zijn om bloedvergiftigingen te reduceren, dient er echter wel nuance te worden gelegd in de cijfers omdat er verschillende factoren aan de basis kunnen liggen van een bloedvergiftiging. Éérst en vooral worden de meeste centraalveneuze katheders geplaatst op intensieve zorgen. Patiënten daar  hebben vaak een zwakkere immuniteit en lopen daardoor sneller kans op infecties. Ook is het niet verwonderlijk dat de infectiegraad hoger ligt bij universitaire ziekenhuizen, gezien de pathologie-index er veel hoger ligt. Daarom is het van belang dat het cijfermateriaal rekening houdt met deze nuances.

Minister Jo Vandeurzen: “Iedere bloedvergiftiging is er natuurlijk één te veel. Daarom is het goed om ons voor de sensibilisering en de registratiegegevens te focussen op de bloedvergiftigingen die hadden kunnen vermeden worden. Vanaf 2017 moeten zelfs alle uitbraken en epidemische vereffeningen gemeld worden bij het Agentschap Zorg & Gezondheid. Het Outbreak support team zal dan samen met het ziekenhuis op zoek gaan en ondersteunen waar het kan en handhaven als het moet. Indien nodig kunnen de individuele cijfers van het WIV rond ziekenhuishygiëne dan met het betrokken ziekenhuis besproken worden.” 

Cindy Franssen: “Er is sinds de vorige en de huidige legislatuur als het ware een soort kwaliteitsdynamiek in de zorg ontstaan die de patiënt alleen maar ten goede komt. Een degelijke, gedetailleerde en objectieve registratie van de risicofactoren en incidenten kan de kwaliteit van een ziekenhuis alleen maar ten goede komen. Rekening houdend met de complexiteit van de pathologie en de immuniteit van de patiënt als dusdanig.” 

Bookmark and Share

Zoeken